1. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته , پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶, صفحه ۲۳-۳۲
 2. لعیا کشفی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدحسین یغمائی مقدم , سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی , انرژی ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲, صفحه ۱۲۵-۱۵۲
 3. محسن قلعه نوئی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز , پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰, صفحه ۱۷۸۱-۱۷۹۳
 4. محسن قلعه نوئی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز , پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود , کنترل , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲, صفحه ۲۱-۳۳
 5. سید عابد حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ترکیب بهینه شبکه عصبی آشوب گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد , هوش محاسباتی در مهندسی برق , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۶۳-۷۶
 6. محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی , ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیلهای وابسته به رویداد مغزی , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۳-۲۴
 7. علیرضا یوسفی , سیدمحمدعلی رضوی , محبت محبی , علیرضا نوروزی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۴۵-۱۶۰
 8. سیدعابد حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدباقر نقیبی سیستانی , تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۳-۵۵
 9. سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ارتباط مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنالهای MEG , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۶۵-۷۴
 10. فرناز صباحی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۳-۳۲
 11. جعفر ثنایی مقدم سبزوار , علیرضا اکبرزاده توتونچی , علی اکبر اکبری , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , به کارگیری محاسبات نرم در مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرایند جوشکاری رباتیک , هوش مصنوعی و ابزار دقیق , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۴-۱۰
 12. محمد رضائی پژند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی نیکدل , کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۱۶
 13. مهدی سعادتمند , مهدی ملبوبی , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۳۷-۴۸
 14. محبت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدمحمود موسوی , حمیدبهادر قدوسی , ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۳۰۵-۳۱۴
 15. مهدی سعادتمند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح , یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸, صفحه ۴۶۹-۴۷۸
 16. محمدحسین یغمائی مقدم , داود ملکی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱-۱۲